Το εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων δημιουργήθηκε το 2016 (ΦΕΚ 281/12-2-2016) και ανήκει στο τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων (http://tegeo.teiep.gr) του ΤΕΙ Ηπείρου (http://www.teiep.gr).

AgrTechLab2

Το εργαστήριο αξιοποιεί την σχετική υποδομή του ΤΕΙ Ηπείρου: σύγχρονο θερμοκήπιο υδροπονίας, εξωτερικούς χώρους πειραμάτων, εργαστήρια αρδεύσεων και εδαφολογίας - θρέψης, υποδομή σχεδιασμού συστημάτων, κατασκευών και έργων (PCs, wide scanners, plotters, CAD, CAE και GIS), εξοπλισμό πειραματικών μετρήσεων πεδίου παραμέτρων του εναέριου περιβάλλοντος, του εδάφους και του νερού.

Αναζητητής | Εργονομία και ασφάλεια στους χώρους και κατά τις δραστηριότητες του εργαστηρίου


Προσωπικό

Δρ. Μ. Θεοχάρης (Διευθυντής του εργαστηρίου), Δρ. Α. ΚανταρτζήςΔρ. Ι.Λ. Τσιρογιάννης, Δρ. Γρ. Βάρρας, Δρ. Δ. Δούμα, Δρ. Π. Μπέζα

Δρ. Π. Υφαντή, Δρ. Ν. Μάντζος, κ. Κ. Ζήσης

Συνεργάτες

Δρ. Δ. Κατέρης, Δρ. Π. Μπαρούχας, Δρ. Ν. Μαλάμος

Εκπαίδευση

Έργα έρευνας και ανάπτυξης

Ενεργά

 1. ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 - Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος και Διάχυση αποτελεσμάτων» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας" (μοναδικός εταίρος)
 2. Horizon 2020 TOMRES (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 3. LIFE15 ENV/FR/000512 LIFE - AGROMINE - Cropping hyperaccumulator plants on nickel-rich soils and wastes for the green synthesis of pure nickel compounds (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Τίτλος πράξης: Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) / Hellenic Integrated Marine and Inland Water Observing, Forecasting and Offshore Technology System (HIMIOFoTS), Κωδικός ΟΠΣ: 5002739 (εταίρος, Υποέργο 16)
 5. Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, IR2MA (Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems) MIS Identification code 5003280 (επικεφαλής εταίρος)
 6. Interreg - IPa CBC GR-AL 2014-2020 OLIVE_CULTURE [προστιθέμενη αξία στον ελαιοκομικό τομέα με την προώθηση πιστοποιημένων φιλικών για το περιβάλλον και το τοπίο καλλιεργητικών πρακτικών, εφαρμόζοντας τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας και αναπτύσοντας καινοτόμα προϊόντα] (εταίρος)

Ολοκληρωμένα

 1. ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 Αρχιμήδης I Development of know-how and technology for the cultivation of greenhouse crops in closed hydroponic systems aimed at preventing nitrate pollution and use of chemical soil fumigants (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 2. Interreg III Greece-Italy 2000-2006 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ProBioSis) (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 3. Interreg III Greece-Italy 2000-2006 Η Posidonia Oceanica: Προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση υπολειμμάτων στη γεωργία (PoPruRa) (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 4. ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ», Υποέργο ΤΕΙ Ηπείρου με α/α 8: Επίδραση εφαρµογής µυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασµάτων σε φυτά καλλιεργούµενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 5. ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ», Υποέργο ΤΕΙ Ηπείρου με α/α 6: Αξιολόγηση επιδράσεων σχετικά με εγκατάσταση πράσινου σε κτήρια και ανάπτυξη καινοτόμων υδροπονικών κατασκευών για φυτεύσεις (HSoB) (μοναδικός εταίρος)
 6. ΚΑΠΕ - Πράσινα δώματα σε δημόσια κτήρια & Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 7. ETCP GR-IT 2007-2013 Agroquality (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 8. ETCP GR-IT 2007-2013 IRMA (επικεφαλής εταίρος)
 9. EU FP7 - SIRRIMED (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 10. EU FP7 - opIRIS (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)
 11. ERASMUS SUSHORTO (εταίρος)
 12. EOX 2009-2014 Ανοξική Ζώνη Αμβρακικού (εταίρος, ειδικό WEBGIS: http://eeagrants0914.ioa.teiep.gr/)

Προιόντα - Υπηρεσίες

Συνεργαζόμενοι φορείς

 • UNISCAPE (Δίκτυο Πανεπιστημίων για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για το Τοπίο, http://www.uniscape.eu)

 • European Irrigation Association (http://irrigationeurope.eu/)

 • LORA Alliance (υπό έγκριση)
 • Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πράσινου (ΠΕΕΓΕΠ, http://peegep.gr/)