Στη σελίδα αυτή θα εμφανίζεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου από την ημέρα ανάρτησής του έως το τέλος των εξετάσεων κάθε περιόδου.