Βαθμός πτυχίου - Τρόπος υπολογισμού βάση του άρθρου 17 του νόμου 1404/1983

 

Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται σε προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από τη σχέση:

Βαθμός πτυχίου = (δ1xβ1 + δ2xβ2 + ……….. + δνxβν) /  (δ1 + δ2 + ……. + δν)

όπου:

β1, β2,....., βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής και

δ1, δ2,........., δν οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 1404/1983

Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με τον αριθμό διδακτικών μονάδων που ορίζεται στην ίδια παράγραφο του άρθρου 4 του νόμου 1404/1983.

 

Ο/Η τελειόφοιτος των Τ.Ε.Ι. ανακηρύσσεται πτυχιούχος, αφότου συμπληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του νόμου 1404/1983, προϋποθέσεις και ειδικότερα από την χρονολογία που κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου της σχολής και η τελευταία προϋπόθεση.