Μπέζα Παρασκευή
Θέση:
Λέκτορας
Διεύθυνση:
Τεχνόπολη Κωστακιών
ΤΕΙ Ηπείρου, 47100 Άρτα

:

Λέκτορας

Πτυχίο Χημείας
Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης στη Χημική Ωκεανογραφία
Διδάκτορας Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τίτλο της διατριβής : «Ταυτόχρονος προσδιορισμός και μελέτη της αποδόμησης των αντιβιοτικών οξυτετρακυκλίνη, οξολινικό οξύ, τριμεθοπρίμη και σουλφαδιαζίνη σε επιφανειακά νερά».

Βιογραφικό Σημείωμα