Αειφόρα Έργα Πράσινου

M.Sc. «Sustainable Landscape Projects»

Η λειτουργία του δεν έχει ξεκινήσει

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων επιπέδου και η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σχετικά με τη διαχείριση έργων πράσινου. Ειδικότερα, οι στόχοι του Π.ΜΣ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Παροχή γνώσεων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης έργων πρασίνου.
 • Παροχή γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των έργων πρασίνου
 • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας, πολιτικών, τεχνικών και εργαλείων για την ορθολογική διαχείριση των έργων πρασίνου με στόχο την αειφορία.
 • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

To Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου είναι το μόνο ΑΕΙ από την Ελλάδα που συμμετέχει στο Uniscape, την Ένωση των Ευρωπαικών Πανεπιστημίων για την προώθηση της εφαρμογής της European Landscape Convention (ΦΕΚ Α 30/25-2-2010).

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://sustainable.teiep.gr/

Αγροχημεία –Εφαρμογές στη ζωική και φυτική παραγωγή/φαρμακευτικά φυτά

MSc. "Agrochemistry- applications in plant and animal production/ Pharmaceutical Plants"

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα ΒιολογικώνΕφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και τη σύμπραξη τουΤμήματος Τεχνολογων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου. Αναφέρεται σε πρόγραμμαχορήγησης μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην "Αγροχημεία και ΒιολογικέςΚαλλιέργειες" με δυο κύριες εξειδικεύσεις: α) Περιβαλλοντικής Αγροχημείας και β) Βιολογικές Καλλιέργειες.

Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Αγροχημεία και τις Βιολογικές καλλιέργειες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής:

 • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών

 • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της αγροχημείας και των βιολογικών καλλιεργειών

 • Ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλλον

 • Εφαρμογή βιολογικών μεθοδολογιών για την παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων υψηλής ποιότητας ιδιαίτερα από την άποψη της επιβάρυνσης τους με τοξικές και επιβλαβείς ουσίες.

 • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα

 • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=21 

Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

M.Sc.  «Aquaculture - Aquatic Animal Health»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (κατεύθυνση Ζωικής παραγωγής) του ΤΕΙ Ηπείρου έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών επιστημών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των υδατοκαλλιεργειών (διαχείριση υδρόβιων οργανισμών και υδάτινου περιβάλλοντος, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, βελτίωση τελικού προϊόντος).

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 •  Κατάρτιση αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών και βιολογικών επιστημών) με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις των υδατοκαλλιεργειών.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών βιολογίας, φυσιολογίας και ευζωίας των κυριότερων εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών σε σχέση με τις διακυμάνσεις της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις του συστήματος εκτροφής.
 •  Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των μεθόδων πρόληψης και της εφαρμοσμένης θεραπείας νοσημάτων υδρόβιων οργανισμών ανά στάδιο ανάπτυξης.
 • Κατανόηση της ανάγκης σεβασμού των μεθόδων προστασίας και των τρόπων παρέμβασης στο περιβάλλον εκτροφής των υδρόβιων οργανισμών.
 •  Διαχείριση επιχειρήσεων και κατανόηση βασικών αρχών οικονομίας ζωικών εκμεταλλεύσεων.
 • Εφαρμογές συστημάτων ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και στο τελικό προϊόν.
 • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.vet.uth.gr/greek/postgraduate/