Στην άρχη κάθε έτους το ΥΠΕΘ αποστέλει έγγραφο που καθορίζει την περίοδο εγγραφών στο τμήμα.