Το έργο "Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G-IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή" που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής στο πεδίο των συνδεδεμένων αντικειμένων (Internet of Things, IoT) για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων στη γεωργία (ακρωνύμιο: AREThOUSA).

Δείτε το πληροφοριακό φυλλάδιο του έργου

Επισκεφτείτε το web site έργου