Όλα τα βήματα έναρξης πρακτικής άσκησης υπάρχουν αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο dasta.teiep.gr

Δείτε υποχρεώσεις φοιτητή και υποχρεώσεις επιχείρησης /φορέα

Υπάρχει σχετικό βίντεο στις ανακοινώσεις του γραφείου πρακτικής άσκησης στο ΔΑΣΤΑ

Για απορίες / διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (26810-50237 κ. ΤΑΓΚΑ  και 2651050765)