Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασία πραγματοποιείται η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, στις οποίες κατανέμονται 20 και 10 πιστωτικές μονάδες αντίστοιχα.

Η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει πειραματικές, ερευνητικές ή συνθετικές εργασίες με ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και πραγματοποιείται στο τελευταίο έτος σπουδών, πριν ή ταυτόχρονα με την πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών σε χώρους σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών, όπως Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, Επιχειρήσεις Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Καταστήματα Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, Σπόρων, Λιπασμάτων, Φαρμάκων, Μηχανημάτων και λοιπού Γεωργικού Εξοπλισμού, Εταιρείες Σχεδιασμού, Κατασκευής και Διαχείρισης Χώρων Πράσινου καθώς και σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ/νσεις Γεωργίας, ΑΤΕ, ΕΘΙΑΓΕ κτλ.).