Πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες απασχόλησης και προμηθειών στο πλαίσιο των έργων είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Ηπείρου: http://research.teiep.gr/

Ενεργά έργα

 1. Πρόγραμμα “Competitiveness & Entrepreneurship” (EPANΙΙ), NationalStrategicFramework 2007-2013, Εθνικόπλαίσιοδράσης «Συνεργασία 2009» ΠράξηΙΙ, Έργαμεγάληςκλίμακαςμετίτλο «ApplicationofomictechnologiesforthegeneticcharacterizationofIndigenous-Greekdairybreedsofgoatandsheep, fortheimprovementoftheirproductionandfortheidentificationofpotentialbioactivityoftheirmilk» μεβιομηχανικούςεταίρουςαπότηνΉπειροτηνΓαλακτοβιομηχανίαΚαράληςΑΒΕΕκαιΣπ. Μπάφα και Υιοί και επιστημονικούς εταίρους την Ακαδημία Αθηνών, την Ιατρική Σχολή του Π. Ιωαννίνων, την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και την Κτηνιατρική Σχολή του Π. Θεσσαλίας. Χρονική διάρκεια από 01/08/2011 έως 31/12/2015. Επιστημονική υπεύθυνος για το Τμήμα η κ. Αθηνά Τζώρα. Συνολικόςπροϋπολογισμός: 1.328.372,40€.
 2. Πρόγραμμα, Ministry of Education, ESPA, Archimedes III, Research Committee, Technological Educational Institution, E.E.C FUND. (2011-2015). Investigation of defense mechanisms in the mammary gland of goats, with special preference in the role of teat, in order to identify indigenous breeds or individuals resistant to mastitis. Το πρόγραμμα επιλέχθηκε με το βαθμό της αριστείας και κατατάχθηκε έκτο από τα επιλεχθέντα στο πεδίο "BiologicalandMedicalsciences".Επιστημονική υπεύθυνος για το Τμήμα η κ. Αθηνά Τζώρα. Συνολικός προϋπολογισμός: 84.000€.
 3. ΠρόγραμμαMinistryofEducation, ESPA, ArchimedesIII, ResearchCommittee, TechnologicalEducationalInstitution, E.E.CFUND. (2011-2015). Studies on the possible bio-active properties of milk produced by rare indigenous Greek goat and sheep breeds, related to the production of novel milk based foods. Το πρόγραμμα επιλέχθηκε με το βαθμό της αριστείας και κατατάχθηκε όγδοο από τα επιλεχθέντα στο πεδίο "BiologicalandMedicalsciences". Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα ο κ. Γιάννης Σκούφος. Συνολικός προϋπολογισμός: 84.000€.
 4. Πρόγραμμα, Research Committee, Technological Educational Institution (2011-2012). Δοκιμή διαφόρων συγκεντρώσεων ισχυροποιημένου ατταπουλγίτη της εταιρίας ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, για τη διαπίστωση της προφυλακτικής ή θεραπευτικής του δράσης invitro, έναντι τοξινογόνων στελεχών των βακτηρίων ESCHERICHIACOLIκαι CLOSTRIDIUMPERFRINGENS, που προκαλούν εντερίτιδες και νεκρωτική εντερίτιδα στις όρνιθες και τους χοίρους. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα ο κ. Γιάννης Σκούφος. Συνολικός προϋπολογισμός: 13.456€, Χρηματοδότηση Όμιλος Κωνσταντακόπουλου.
 5. Πρόγραμμα «Αssesmentoftechniquesandtechnologiesforreducingtheenvironmentalfootprintofpoultry», «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», το οποίο και κρίθηκε 46Ο από τα 85 που εγκρίθηκαν, σε σύνολο προτάσεων 581, με συμμετοχή μεγάλων βιομηχανιών όπως ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων η ΠΙΝΔΟΣ, ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας και επιστημονικού εταίρου του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα ο κ. Γιάννης Σκούφος. Συνολικός προϋπολογισμός: 630.000€.
 6. Πρόγραμμα «Studiesonthesustainableporkproductionwithfunctionalpropertiesbyutilizinglocalnaturalresourcesandreducingenvironmentalpollution –GreenPork», Πρόγραμμα στο πλαίσιο της διακήρυξης της Διμερούς Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας 2012-2014 της ΓΓΕΤ, το οποίο κρίθηκε τέταρτο από τα 15 που εγκρίθηκαν σε σύνολο 199 υποβληθέντων. Επικεφαλής επιχείρηση για την Ελλάδα η Βιομηχανία Κρέατος Ηπείρου (ΒΙΚΗ) με υπεύθυνο τον κ. Παπαγιάννη Νικόλαο, το πρώην Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Σκούφο Ιωάννη και η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. με επιστημονικό υπεύθυνο τον λέκτορα κ. Γιάννενα Ηλία. Από Κινεζικής πλευράς συμμετέχει το HuazhongAgriculturalUniversity με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Peng Jian. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα ο κ. Γιάννης Σκούφος. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.130.000€.
 7. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», Τίτλος Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», 2014-2015 - Προϋπολογισμός για το Τμήμα: 33.155 €. Επιστημονικοί υπεύθυνοι για το Τμήμα οι κ. Γιάννης Σκούφος και Γεώργιος Καρράς.
 8. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΤΑΣ», τίτλος Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας», 2014-2015, με επικεφαλής την Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία. Ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι 133.000€. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα ο κ. Γιάννης Σκούφος.
 9. Πρόγραμμα με τίτλο «Ευφυείς ολοκληρωμένες κτηνοτροφικές πρακτικές», 2012-2014 στο πλαίσιο του ICT-AGRIcall-2 (EU, FP7 Eranet), με εταίρους το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), το DublinUniversity, Ireland, το HarperAdamsUniversity, UK, το AarhusUniversity, Denmark, το KatholiekeUniversityofLeuven, Belgium και το ILVO, Belgium. Προϋπολογισμός έργου 40.000€
 10. Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Ο. Π. ή Π. Γ. Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου». Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π. Δ. Ε.) 2012, Περιφέρεια Ηπείρου, συνολικός προϋπολογισμός 250.000€. Επιστημονικόςυπεύθυνοςοκαθηγητήςκ. ΓιάννηςΣκούφος.
 11. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Προμελέτη για την ανάπτυξη βοσκοτόπων σε πρότυπο ορεινό κτηνοτροφικό πάρκο στην περιοχή Περιστερίου – Συρράκου-Καλαρρυτών» με χρηματοδότηση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014», ΜΕΤΡΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2014», Κωδικός Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014, από 30-12-2014 έως 20-09-2015, με συνολικό προϋπολογισμό 14.000€. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ο καθηγητής Γ. Σκούφος
 12. Ερευνητικό έργο με τίτλο «Η χρήση του αιθερίου ελαίου ρίγανης και οξινοποιητών στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων» με χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, Κωδικός έργου 91988/1/5/2015 έως 30-12-2015, με συνολικό προϋπολογισμό 15.000€. Μέλη της ερευνητικής ομάδας οι καθηγητές Α. Τζώρα και Γ. Σκούφος
 13. Horizon 2020, TendonTherapyTrain- MSCA-ITN-2015-ETN - MarieSkłodowska-CurieInnovativeTrainingNetworks (ITNETN), Πρόγραμμα καινοτομίας ΜarieSkłodowskaCurie Διεθνές Δίκτυο Καινοτομίας ‘TendonTherapyTrain’ (H2020-MSCA-ITN-2015 / #676338), είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα καινοτομίας το οποίο θα εκμεταλλευτεί τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην μηχανική ιστών, για να αναπτύξει πρωτοποριακά θεραπευτικά/φαρμακευτικά προϊόντα για την αποκατάσταση και αναγέννηση τενόντων για ανθρώπους και ίππους. Το δίκτυο αποτελείται από επτά ακαδημαϊκά ινστιτούτα, επτά εταιρείες και δύο νοσοκομεία από έξι Ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία και Γαλλία). Συμμετέχει ως συντονιστής το ΝUIGalway, δεύτερος εταίρος το ΤΕΙ Ηπείρου, το RoyalVeterinaryCollege, UniversityofMaastricht, UniversityofMinho και οι εταιρείες Stemcelltechnologies και ProxyBiomedical. Προϋπολογισμός 3.900.000 ευρώ και διάρκεια ερευνητικού έργου 1-2-2016 έως 31-1-2020. Επιστημονικοί υπεύθυνοι Καθ. Αθηνά Τζώρα και Καθ. Γιάννης Σκούφος

Ολοκληρωμένα έργα

 1. INTEREGG ΙΙΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ. 2000-2006 (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25%) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ΄΄ (Pro.Bio.Sis/ Code: 12101029) . Επιστημ. Υπεύθυνος: Γεώργιος Πατακιούτας. Προϋπολογισμός 153.000 €
 2. INTEREGG ΙΙΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ. 2000-2006 (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25%) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ΄΄«Η POSIDONIA OCEANICA: Προστασία, αναγέννηση αργών και χρήση των υπολειμμάτων στη Γεωργία». Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Γκίζας. Προϋπολογισμός 180.000 €
 3. Πρόγραμμα με τίτλο «Επίδραση εφαρμογής μυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασμάτων σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης», από 15/10/2012 έως 15/10/2015, με Επιστημ. Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Πατακιούτα, στο πλαίσιο του «Αρχιμήδης Χρηματοδότηση Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙΙ. Προϋπολογισμός 84.000  €.
 4. «IRMA - EfficientIrrigationManagementToolsforAgriculturalCultivationsandUrbanLandscapes», από 1/4/2013 έως 31/12/2013. ΤΕΙ Ηπείρου, ΕΛΚΕ Επικεφαλής Εταίρος. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Τσιρογιάννης Ι.Λ., Προϋπολογισμός: 360.000€.
 5. Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Ηπείρου και με τίτλο «Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών - υπαλπικών λιβαδίων Θεοδωριάνων Άρτας». Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωτήριος Κανδρέλης. Συνολικός προϋπολογισμός: 150.000€.
 6. Πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2007-2006, «URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου», από 1/4/2012 έως 31/12/2013. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γ.
 7. Πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση επιδράσεων σχετικά με εγκατάσταση πράσινου σε κτήρια και ανάπτυξη καινοτόμων υδροπονικών κατασκευών για φυτεύσεις (HSoB)»,.από 6/10/2011 έως 31/12/2015. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γ., στο πλαίσιο του Αρχιμήδης III / 2007-2013.
 8. Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας ολοκληρωμένου ελέγχου οργανικών μικρορρυπαντών στους ποταμούς Άραχθο, Λούρο και στον Αμβρακικό Κόλπο», από 6/10/2011 έως 31/12/2015. Επιστημονικός υπεύθυνος :Δρ. Καρράς Γεώργιος, στο πλαίσιο του «Αρχιμήδης ΙΙΙ. Χρηματοδότηση Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙΙ. 
 9. Πρόγραμμα με τίτλο "Αξιολόγηση επιδράσεων εφαρμογής πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτήρια – Προτάσεις ανάπτυξης καινοτόμων κατασκευών για φυτεύσεις στο Δήμο Πειραιά’’ (ΚΑΠΕ), από 9/2/2012 έως 31/12/2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ.
 10. Πρόγραμμα με τίτλο "Αξιολόγηση επιδράσεων εφαρμογής πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτήρια – Προτάσεις ανάπτυξης καινοτόμων κατασκευών για φυτεύσεις στο Δήμο Βριλησσίων ΄΄(ΚΑΠΕ), από 4/4/2012 έως 31/12/2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ.
 11. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από 1-01-2004 έως 31-12-2007) Αξιολόγηση χλωρίδας περιοχών της Hπείρου. Οικολογικά χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων των σπάνιων φυτικών ειδών με σκοπό την προστασία τους΄΄ (Επιστημονικός υπεύθυνος αρχικά η Μ. Κωνσταντίνου, ολοκλήρωσε ο Γ. Πατακιούτας). Προϋπολογισμός 50.543 €.
 12. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από 1-01-2004 έως 31-12-2007) «Κρίσιμα ανοσολογικά χαρακτηριστικά στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στον Ελληνικό πληθυσμό: προοίμιο για πιθανή ανοσοπαρέμβαση». Επιστημονικός υπεύθυνος: ΓΚ Παπαδόπουλος. Προϋπολογισμός 55.991 €.
 13. Πρόγραμμα με τίτλο "Ολοκληρωμένος σχεδιασμός πράσινων δωμάτων στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά’’, από 28/3/2012 έως 31/12/2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ.
 14. Πρόγραμμα με τίτλο ΄΄Διερεύνηνση επιλεξιμότητας δημοτικών κτηρίων για εγκατάσταση φυτεμένων δωμάτων, εκπόνησης αναγκαίων μελετών για υποβολή χρηματοδότησης αξιολόγησης επίδρασης εφαρμογής στο Δήμο Χαϊδαρίου΄΄ από 7/2/2012 έως 31/12/2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ.
 15. Πρόγραμμα με τίτλο ΄΄Ολοκληρωμένος σχεδιασμός πράσινων δωμάτων σε Δημόσια Κτήρια του Δήμου Κηφισιάς΄΄ από 9/2/2012 έως 31/12/2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ.
 16. «Έρευνα Αντιμετώπισης Πλημμυρικών Προβλημάτων χειμάρρου Αγ. Γεωργίου Θεσ/νίκης. Πιλοτικές εφαρμογές.» κωδ έργου 82546. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Α.Π.Θ. και του Δήμου Αγ. Γεωργίου Θεσ/νίκης με υπεύθυνο τον Καθηγητή της Δασολογικής Σχολής & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεοφάνη Παυλίδη. ΒάρραςΓρ.
 17. LifeLearning Program, AGRICOM Competence Model (Hydroponics – Irrigation). Συμμετοχή: Τσιρογιάννης Ι.Λ., 5/2013 – 9/12013, ως μέλος της ομάδας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας.
 18. Towards a Common Quality Control and Food Chain Traceability System for the Greek – Italian Primary Sector of Activity – “AGROQUALITY”.Πρόγραμμα INTERREG - ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ, κωδικός προγράμματος 857. Συνολικός προϋπολογισμός 409.885€. Επιστημονικός υπεύθυνος ο κ. Μάνος Γεώργιος. Το πρόγραμμα έχει ημερομηνία έναρξης την 1-10-2011 και ημερομηνία λήξης την 31-1-2014. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία του τμήματος με τον Δήμο του Lecce της Ιταλίας. Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 19. Μελέτη της εισβολής του πολυφάγου εντόμου Metcalfapruinosa (say) Hemiptera-Homoptera: Faltinae-Fulgoroidea στην Ήπειρο και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η αντιμετώπιση του με τη μέθοδο της κλασικής Βιολογικής Καταπολέμησης. Πρόγραμμα ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΜΙS 380847, κωδικός προγράμματος 526. Συνολικός προϋπολογισμός 150000€. Επιστημονική υπεύθυνος η κα Ζωάκη Δήμητρα. Το πρόγραμμα έχει ημερομηνία έναρξης την 1-11-2013 και ημερομηνία λήξης την 15-10-2015. Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 20. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από 1-01-2004 έως 31-12-2007) «Ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για καλλιέργεια των φυτών θερμοκηπίου σε κλειστά υδροπονικά συστήματα με στόχο την αποφυγή νιτρορύπανσης και της χρήσης χημικών απολυμαντικών εδάφους». Επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Σάββας, ολοκλήρωσε ο Γ. Πατακιούτας. Προϋπολογισμός 55.953 €
 21. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από 1-5-2005 έως 31-12-2007)«Αναλυτικός προσδιορισμός των ελέγχων για τα υπολείμματα των σύγχρονων φυτοφαρμάκων και θρεπτικών υλικών από τη γεωργική δραστηριότητα στον Αμβρακικό Κόλπο». Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Καρράς. Προϋπολογισμός 70.000 €.
 22. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από 1-5-2005 έως 31-12-2007) «Επίδραση της άρδευσης με αλατούχα νερά στα καλλωπιστικά φυτά» που Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Γκίζας. Προϋπολογισμός 50.000 €
 23. 4ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Στήριξης της έρευνας (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε.) Πρόγραμμα Biotech/”Human MHC II motifs”, συντονιστής ο Καθηγητής Hans-Georg Rammensee, Ινστιτούτο Κυτταρικής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Tubingen, Τυβίγγη, Γερμανίας. Συμμετέχων: Γ.Κ. Παπαδόπουλος (Το πρόγραμμα ξεκίνησε στο Παν/μιο Ιωαννίνων, και το τελευταίο εξάμηνό του, 1/7-31/12/1998, υλοποιήθηκε στο ΤΕΙ Ηπείρου). Ύψος στο ΤΕΙ Ηπείρου: 60.000 ECU (€).
 24. Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Έρευνα για την ερημοποίηση εδαφών λόγω διάβρωσης στην Τήνο και στα Ζαγοροχώρια». Διάρκεια: 1/10/1995-31/12/1999.
 25. Πρόγραμμα “Drugs for Therapy”, 2005-2008, συντονιστής ο Καθηγητής Frits Koning, Leiden University Medical Center, Λέιντεν, Ολλανδίας. Στόχος η εύρεση μορίων τα οποία να παρεμποδίζουν τις αυτό-άνοσες αντιδράσεις σε αυτό-άνοσα νοσήματα, αποτρέποντας την εκδήλωσή τους ή μετριάζοντας τις συνέπειές τους. Συμμετέχων: Γ.Κ. Παπαδόπουλος.
 26. «Μελέτη φυσικών και χημικών ιδιοτήτων τριών διαφορετικών κοκκομετρικών κλασμάτων ελαφρόπετρας όταν τοποθετείται σε διαφορετικούς υποδοχείς σε καλλιέργειες ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών». Χρηματοδότης η ΛΑΒΑ Α.Ε., από 1/2/2002 έως 31/1/2004. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Σάββας. Προϋπολογιμός, 6.000.000 δρχ.
 27. «Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου για τη δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου στα Φλογητά Χαλκιδικής». Χρηματοδότηση: 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Θεσσαλονίκη (12/2002–6/2004). Υπεύθυνος: Α. Κανταρτζής. Προϋπολογισμός: 33.000 €. 
 28. Χημειοθεραπεία λεϊσμανιάσεων Διάρκεια: 1988 έως 1990 ‐ Χρηματοδότηση: World Health Organization ‐ Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Institut de Chimie des Substances Naturelles ‐ Centre Nationale de la Recherche Scientifique ‐ Ερευνητική ομάδα: M. Robert‐Gero, F. Lawrence, M. Phelouzat, A. Tzora.
 29. Έρευνα στη λιστερίωση των προβάτων Διάρκεια: 1992 έως 1996 ‐ Χρηματοδότηση: Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων TAD Gmbh. ‐Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Universitat Leipzig, Bereich Medizin, Institut fur Medizinische Mikrobiologie und Epidemiologie ‐ Ερευνητική ομάδα: K Linde, ΓΧ Φθενάκης, R Lippmann, J Kinne, A Abraham, Α. Τζώρα. 
 30. Αποδεικτικές μελέτες της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του αντιπαρασιτικού ιδιοσκευάσματος Cydectin® σε πρόβατα στην Ελλάδα Διάρκεια: 1995 ‐ Χρηματοδότηση: Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων Fort‐Dodge Animal Health ‐ Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: ΛΑΠΑΦΑΡΜ Α.Ε. ‐ Ερευνητική ομάδα: ΓΧ Φθενάκης, Η Παπαδόπουλος, A Τζώρα, Φ Αθανασέλλος, Γ Αντωνακάκης, Γ Καλοχριστιανάκης, Γ Κεδράς, Α Κλαυδιανός, Β Μάστακας, Δ Τρύφωνας. 
 31. Κλινικές μελέτες στη θεραπευτική της μαστίτιδας των προβατίνων Διάρκεια: 1995 έως 1998 ‐ Χρηματοδότηση: Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων Mallinckrodt Veterinary ‐ Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Mallinckrodt Κτηνιατρικά Ελλάς Α.Ε. ‐Ερευνητική ομάδα: ΓΧ Φθενάκης, Α Τζώρα. 
 32. Μελέτη της σαρκοπτικής ψώρας των προβάτων Διάρκεια: 1996 έως 2001 ‐ Χρηματοδότηση: Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων Fort Dodge Animal Health ‐ Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Λαπαφαρμ Α.Ε. ‐ Ερευνητική ομάδα: ΓΧ Φθενάκης, Η Παπαδόπουλος, Α Τζώρα. 
 33. Μελέτη της μαστίτιδας ξηράς περιόδου των προβατίνων Διάρκεια: 1999 έως 2001 ‐ Χρηματοδότηση:Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου‐Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Επιτροπή Ερευνών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ‐ Ερευνητική ομάδα: Α Τζώρα, ΓΧ Φθενάκης, Ι Σκούφος, Λ Λεοντίδης. 
 34. Μέτρα πρόληψης των παρασιτώσεων των αιγοπροβάτων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον Διάρκεια: 1999 έως 2001 ‐ Χρηματοδότηση: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ‐ Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Ηπείρου ‐ Ερευνητική ομάδα: Γ. Μάνος, Α Τζώρα, Ε. Λενέτη, ΓΧ Φθενάκης, Η. Παπαδόπουλος. 
 35. Αλληλεπιδράσεις συμπεριφοράς και ανοσολογικής ανταπόκρισης‐ανθεκτικότητας σε λοιμώξεις σε πρόβατα, κατά την περίοδο του θηλασμού και της γαλακτοπαραγωγής. (Επιστημονική υπεύθυνος του Προγράμματος) (Α.Τζώρα) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.
 36. Παραγωγή Βιοπροϊόντων με Προστατευτικές και Θεραπευτικές δράσεις. Η περίπτωση του Ηπειρωτικού Κρασιού (Α. Τζώρα), «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. 
 37. Μελέτη των αντι‐οξειδωτικών μηχανισμών δράσης των συστατικών του Oregano vulgare L. spp hirtum (ελληνική ποικιλία ρίγανης) in vitro και in vivo. (Α.Τζώρα), «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. 
 38. Μελέτη των παραγόντων stress, του γονιδίου της αλοθάνης και της Τεχνολογίας σφαγής στην ευζωία των ζώων και την ποιότητα του χοιρείου κρέατος στα Ελληνικά σφαγεία. (Α.Τζώρα), «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Αθηνών, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. 
 39. Γεωργία, περιβάλλον και βιοποικιλότητα σε γεωργικά αγροοικοσυστήματα της Δυτικής Ελλάδας. (Α.Τζώρα) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας στα Τ.Ε.Ι. 
 40. Κρίσιμα ανοσολογικά χαρακτηριστικά του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στον Ελληνικό πληθυσμό: Προοίμιο για πιθανή ανοσοπαρέμβαση. (Α.Τζώρα) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. 
 41. Μελέτη της σημασίας της θηλής ως αμυντικού μηχανισμού του μαστού των μικρών μηρυκαστικών. (Α.Τζώρα), «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. 
 42. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στην ερευνητική μελέτη που ανέθεσε η Γ.Γ.Π. Ηπείρου στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, διάρκειας από 7/1999 έως 12/2001 στα αντικείμενα της ζωικής παραγωγής και ειδικότερα της Υγείας των ζώων και της Βιολογικής κτηνοτροφίας. Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου. (Α.Τζώρα, Γ. Σκούφος, Ε. Νικολάου, Δ. Παπαβασιλείου) 
 43. Διασυνοριακό Πρόγράμμα INTERREG II, Ελλάδας – Ιταλίας προϋπολογισμού 157.000ευρώ και διάρκειας από 1.10.2007 έως 30.09.2008 με τίτλο: Αξιολόγηση της παραγωγής αυτόχθονων φυλών ζώων, καινοτομία του βιο‐ιατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδα‐Ιταλία (Α. Τζώρα, Σ. Κανδρέλης, Γ. Σκούφος) 
 44. Ερευνητικό πρόγραμμα της εταιρείας ALLTECH INC., Nicholasville, KY, USA, διάρκειας ενός έτους (1991) για τη χρήση ενζύμων στη διατροφή του χοίρου (Ι. Σκούφος). 
 45. Αλληλεπιδράσεις συμπεριφοράς και ανοσολογικής ανταπόκρισης‐ανθεκτικότητας σε λοιμώξεις σε πρόβατα, κατά την περίοδο του θηλασμού και της γαλακτοπαραγωγής (Ι. Σκούφος) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. 
 46. Παραγωγή Βιοπροϊόντων με Προστατευτικές και Θεραπευτικές δράσεις. Η περίπτωση του Ηπειρωτικού Κρασιού. (Ι. Σκούφος, Σ. Κανδρέλης, Α. Τζώρα) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. 2003‐2006
 47. Μελέτη των αντι‐οξειδωτικών μηχανισμών δράσης των συστατικών του Oregano vulgare L. spp hirtum (ελληνική ποικιλία ρίγανης) in vitro και in vivo. (Ι. Σκούφος, Σ. Κανδρέλης, Α. Τζώρα) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.2003‐2006 
 48. Μελέτη των παραγόντων stress, του γονιδίου της αλοθάνης και της Τεχνολογίας σφαγής στην ευζωία των ζώων και την ποιότητα του χοιρείου κρέατος στα Ελληνικά σφαγεία. «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. (Ι. Σκούφος) 
 49. Γεωργία, περιβάλλον και βιοποικιλότητα σε γεωργικά αγροοικοσυστήματα της Δυτικής Ελλάδας. (Σ. Κανδρέλης, Α. Τζώρα Ι. Σκούφος) 19.3. «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας στα Τ.Ε.Ι. 
 50. Κρίσιμα ανοσολογικά χαρακτηριστικά του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στον Ελληνικό πληθυσμό: Προοίμιο για πιθανή ανοσοπαρέμβαση. (Ι. Σκούφος) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. (Ι. Σκούφος) 
 51. Σύγκριση της αναισθητοποίησης των χοίρων με CO2 και ηλεκτρικό ρεύμα ως προς την ευζωία των ζώων και τη ποιότητα του παραγομένου κρέατος στην Ελλάδα. (Ι. Σκούφος) Eπιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 52. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στην ερευνητική μελέτη που ανέθεσε η Γ.Γ.Π. Ηπείρου στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, διάρκειας από 7/1999 έως 12/2001 στα αντικείμενα της ζωικής παραγωγής & ειδικότερα της Χοιροτροφίας της Πτηνοτροφίας, της Υγείας των ζώων & της Βιολογικής κτηνοτροφίας Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου. (Ι. Σκούφος) 
 53. Ερευνητικό πρόγραμμα από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο: Η επίδραση της Βιταμίνης Α στη δραστηριότητα των ενεργοποιών του πλασμινογόνου, στην ενεργοποίηση και στην αντίδραση του ακροσώματος των σπερματοζωαρίων καθώς και στην in vitro γονιμοποίηση στον κριό. Βατζιάς Γεώργιος. Ιανουάριος 2001, 2 – 3 έτη. 
 54. Ερευνητικό πρόγραμμα από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο: Μελέτη Ωοθηκικής δραστηριότητας αρνάδων (από πρώιμους τοκετούς) & προβατινών φυλής "Frizarta". Παπαβασιλείου Δημήτριος. Έναρξη και διάρκεια Προγράμματος: Ιανουάριος 2001, 2 – 3 έτη. 
 55. Πρόγραμμα: “Αρχιμήδης” (ΥΠ.Ε.Π.Θ – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), 2003‐2006: Τίτλος: Πιλοτικό – Πειραματικό Πρόγραμμα Βελτίωσης – Ανάπτυξης των βοσκοτόπων του Νομού Θεσπρωτίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Νικολάου Ευάγγελος. 31. Πρόγραμμα: “Ανταγωνιστικότητα” (Γ.Γ.Ε.Τ., Υπ.Ανάπτυξης), 2003: Τίτλος:Αναπαραγωγικοί Παράμετροι και Ηθολογία της Ευγενούς Ελάφου. Υπεύθυνος Προγράμματος: Βατζιάς Γεώργιος.
 56. Πρόγραμμα: “Αρχιμήδης II” (ΥΠ.Ε.Π.Θ – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), 2004‐2007, Τίτλος: Ανάλυση των αναπαραγωγικών αποδόσεων των χοίρων σε χοιροτροφικές μονάδες της Ηπείρου. Υπεύθυνος Προγράμματος: Παπαβασιλείου Δημήτριος 
 57. Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΗ: Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφορικό Σύστημα στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα της Ηπείρου». 2006‐2007. Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του Π.Ε.Π.
 58. Με επιστημονικό υπεύθυνο του Προγράμματος τον καθηγητή του Τμήματος κ. Σωτήριο Κανδρέλη και με τίτλο «Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών ‐ υπαλπικών λιβαδίων Θεοδωριάνων Άρτας». Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας ‐ Στερεάς Ελλάδας ‐ Ηπείρου 2007‐2013». Συνολικός προϋπολογισμός: 150.0000€. 
 59. Με επιστημονικό υπεύθυνο του Τμήματος την καθηγήτρια κ. Αθηνά Τζώρα “Competitiveness & Entrepreneurship” (EPAN ΙΙ), National Strategic Framework 2007‐2013, Εθνικό πλαίσιο δράσης «Συνεργασία 2009» Πράξη ΙΙ, Έργα μεγάλης κλίμακας με τίτλο «Application of omic technologies for the genetic characterization of Indigenous‐Greek dairy breeds of goat and sheep, for the improvement of their production and for the identification of potential bioactivity of their milk». Χρονική διάρκεια από 01/08/2011 έως 31/12/2015. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.328.372,40€, για το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής 202.000€. Το πρόγραμμα επιλέχθηκε ως το δεύτερο καλύτερο από τα υποβληθέντα και αξιολογηθέντα. 
 60. Με Επιστημονική υπεύθυνο του Προγράμματος την καθηγήτρια κ. Τζώρα Αθηνά, Ministry of Education, ESPA, Archimedes III, Research Committee, Technological Educational Institution, E.E.C FUND. (Χρονική διάρκεια 2011‐2013). Investigation of defense mechanisms in the mammary gland of goats, with special preference in the role of teat, in order to identify indigenous breeds or individuals resistant to mastitis. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε 6οαπό τα 33 συνολικά του πεδίου "Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες" και με τη διάκριση της Αριστείας. Συνολικός προϋπολογισμός: 85.000€. 
 61. Με Επιστημονικό υπεύθυνο του Προγράμματος τον καθηγητή κ. Γιάννη Σκούφο, Ministry of Education, ESPA, Archimedes III, Research Committee, Technological Educational Institution, E.E.C FUND. (Χρονική διάρκεια 2011‐2013). Studies on the possible bio‐active properties of milk produced by rare indigenous Greek goat and sheep breeds, related to the production of novel milk based foods. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε 8ο από τα 33 συνολικά του πεδίου "Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες" και με τη διάκριση της Αριστείας. Συνολικός προϋπολογισμός: 85.000€. 
 62. Με επιστημονικό υπεύθυνο του Προγράμματος τον καθηγητή κ. Γιάννη Σκούφο, Επιτροπή Ερευνών, ΤΕΙ Ηπείρου, και χρηματοδότη την εταιρία ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ (Χρονική διάρκεια 2011‐2012). Δοκιμή διαφόρων συγκεντρώσεων ισχυροποιημένου ατταπουλγίτη της εταιρίας ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, για τη διαπίστωση της προφυλακτικής ή θεραπευτικής του δράσης in vitro, έναντι τοξινογόνων στελεχών των βακτηρίων ESCHERICHIA COLI και CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, που προκαλούν εντερίτιδες και νεκρωτική εντερίτιδα στις όρνιθες και τους χοίρους. Συνολικός προϋπολογισμός: 13.456€.

Κατεύθυνση ΦΠ, πρόσφατα έργα έρευνας και ανάπτυξης [PDF, Μάρτιος 2016] 

Κατεύθυνση ΖΠ, έργα έρευνας και ανάπτυξης [PDF, Μάρτιος 2016]

 

Έργα:

 

HSoB logo       Urban Forestry      aeifsxolΕικόνα1

Agroquality logo   IRMAplusETCP72dpismall   logo greeninurban1

   GREEN PORK  Εικόνα1Εικόνα2GREEN POULTRY logo     Εικόνα2