Για το μάθημα Τεχνικές Προσομοίωσης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου προβλέπεται η εκπαίδευση στη χρήση του προγράμματος SketchUp της Google (http://www.sketchup.com/) καθώς και του Realtime Landscaping Architect (http://www.ideaspectrum.com/arch_overview.php) της ideaSpectrum.

Αντικείμενα του μαθήματος θα αποτελέσει ο σχεδιασμός χώρων, η χωροθέτηση φυτικού υλικού και κατασκευών, η δημιουργία υφών, η μοντελοποίηση υδάτινου στοιχείου κοκ. Το μάθημα θα διδαχθεί με τρόπο ώστε να αποκτηθούν χρήσιμες πρακτικές γνώσεις. Η εξέταση θα γίνει με εργασία δημιουργίας μοντέλου έργου πράσινου.