Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων των μαθημάτων των Νέων

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) για το Εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Διδακτικό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

Καλούνται τα Νέα Τμήματα του Ιδρύματος (του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου), να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων τους νια το Εαρινό Διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Η συμπλήρωσή τους αρχίζει την Τετάρτη 15 Μαϊου 2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων σε συνεργασία με τα μέλη της ΟΜΕΑ, τους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους έχουν την ευθύνη να συντονίσουν το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματός τους, ώστε να διαθέσουν χρόνο τουλάχιστον μισής ώρας από το μάθημα που διδάσκουν στους φοιτητές που παρακολουθούν για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου (θεωρητικού — εργαστηριακού μαθήματος) καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των Ιδρυματικών Δομών και Δράσεων (της Γραμματείας Τμήματος, της Σπουδαστικής Μέριμνας και ΠερίθαλΨης, της Βιβλιοθήκης, της Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Erasmus και των λοιπών Υπηρεσιών) που παρέχονται προς τους φοιτητές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

  1. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω του συνδέσμου μπορούν να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ακολουθώντας τις «0δηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων».
  2. Οι διδάσκοντες, προκείμενου να συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπληρώνουν τα απογραφικά δελτία μαθήματος και τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος. Μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://axiologisi.teiep.gr και να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την εγγραφή τους στο σύστημα. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν προηγούμενα διδακτικά έτη και αφορούν τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος, έχουν αποθηκευτεί στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος και απαιτείται απλή επικαιροποίησή τους. Για περαιτέρω διευκόλυνση παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το «Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού>).

Με εκτίμηση,

Σταύρος Δ.

Αντιπρύτανης