Οι φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν της σπουδές τους και να υπαχθούν στις διατάξεις

της παρ.5 του άρθρου 5 του Ν.4559/2018 για απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών 

παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση ένταξης μέχρι 30.09.2020 στην Γραμματεία του 

τμήματος.

για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ.